«Powrót

Finalizacja cyklu bezpłatnych seminariów dla dysponentów: „Budżet zadaniowy a ocena sprawności wydatkowania środków publicznych”

Finalizacja cyklu bezpłatnych seminariów dla dysponentów: „Budżet zadaniowy a ocena sprawności wydatkowania środków publicznych”

Finalizacja cyklu bezpłatnych seminariów dla dysponentów: „Budżet zadaniowy a ocena sprawności wydatkowania środków publicznych”

Zdjęcie nr 1
Zdjęcie nr 2

 

W dniu 3 grudnia 2012 r.  – spotkaniem zorganizowanym dla przedstawicieli jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 uofp – zakończył się (realizowany przez Ministerstwo Finansów począwszy od dnia 19 pażdziernika br.) cykl bezpłatnych seminariów przeznaczonych dla dysponentów pt.: „Budżet zadaniowy a ocena sprawności wydatkowania środków publicznych".

 

Przeprowadzone szkolenia miały za cel wyjście naprzeciw potrzebom dydaktycznym dysponentów i były zorientowane na poszerzanie oraz aktualizację wiedzy w zakresie aktualnego i przewidywanego, docelowego modelu wykorzystania budżetu zadaniowego.

Łącznie w miesiącach październik – grudzień przeprowadzono 8 takich seminariów, w których udział wzięło 746 przedstawicieli dysponentów: tj. wszystkich Ministerstw (w tym przy uwzględnieniu reprezentantów jednostek im podległych i nadzorowanych), Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 uofp.

Szkolenia powyższe dotyczyły dwóch bloków tematycznych pod tytułem.: „Zastosowania budżetu zadaniowego" oraz „Perspektywy rozwoju i zastosowania ewaluacji". W pierwszym z nich, omawiano bieżący stanu zastosowania nowoczesnych metod zarządzania finansami publicznymi. Problematyka drugiej części spotkań odnosiła się natomiast do możliwych kierunków i perspektyw rozwoju funkcjonalności budżetu zadaniowego – w kontekście:

1) zagadnień budowy  systemu ewaluacji wydatkowania środków publicznych (w szczególności ewaluacji ex-post (rocznej) z wykonania zadaniowego planu wydatków, jaka została przewidziana w harmonogramie reformy w roku 2014 (za 2013 r.);

2) instytucji przeglądów wydatków (spending reviews) jako rezultatu badania ewaluacyjnego ex-ante, stosowanego w dużej części krajów OECD. Tematykę przeglądów wydatkowych omówiono m.in. przy uwzględnieniu aspektu czynnego udziału społeczeństwa w procesie ich opracowywania, co ma ważne znaczenie do umacniania się postaw pro-efektywnościowych i kultury ewaluacyjnej. 

W ostatniej części tych spotkań, wyznaczono część przeznaczoną na dyskusję, w trakcie której przedstawiciele dysponentów zadawali liczne pytania dotyczące przewidywanych rozwiązań metodologicznych w zakresie przyszłego systemu ewaluacji budżetu zadaniowego, jak również mogli wyjaśnić zagadnienia dotyczące bieżącego funkcjonowania już wdrożonych elementów budżetowania zadaniowego.

Zajęcia seminaryjne poprowadzili pracownicy Ministerstwa Finansów – w ramach swoich obowiązków służbowych. Organizowane przedsięwzięcie stanowiło realizację projektu systemowego pn.: „Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012", współfinansowanego z ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 5.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). 

«Powrót