Projekty systemowe w ramach Poddziałania 5.1.2 PO KL

  Projekty systemowe w ramach Poddziałania 5.1.2 PO KL

  Projekty systemowe w ramach Poddziałania 5.1.2 PO KL

  Reforma finansów publicznych, przygotowanie administracji publicznej do wdrożenia budżetu zadaniowego oraz zadaniowego planowania wieloletniego ujęte zostały w Krajowym Programie Reform na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej. Przygotowanie budżetu zadaniowego równolegle do budżetu tradycyjnego stawia sobie za cel dostarczenie odpowiednio przedstawionych, przejrzystych i obiektywnych informacji oceniających sprawność wydatkowania środków publicznych przez poszczególnych dysponentów oraz umożliwiających lepsze ukierunkowanie strumieni finansowych na kolejne lata budżetowe. Zadanie to realizowane jest przez Departament Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w ramach dwóch komplementarnych projektów systemowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 5.1 „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej", Priorytetu V „Dobre rządzenie", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

   
  Umowy o dofinansowanie projektów pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, pełniącą funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) dla Działania 5.1 oraz Ministerstwem Finansów – Beneficjentem/Projektodawcą zostały podpisane 27 listopada 2008 roku. Projekty będą realizowane do 2012 roku.
   
  Projekt I – „Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012" - POKL.05.01.02-00-002/08
   
  Celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie budżetu w układzie zadaniowym u wszystkich dysponentów w ujęciu rocznym i wieloletnim a co za tym idzie poprawa jakości finansów publicznych w Polsce.
   
  Efektem realizacji projektu będzie przede wszystkim zwiększenie jawności i przejrzystości budżetu państwa, zwiększenie efektywności wydatkowania środków, poprawa skuteczności wydatków publicznych, realna wycena poszczególnych zadań państwa, koncentracja części wydatków publicznych na zadaniach uznanych za priorytetowe w programie rządu i sprzyjających rozwojowi społeczno - gospodarczemu, lepsza koordynacja działań administracji publicznej oraz wyeliminowanie dublujących się funkcji i kompetencji w poszczególnych resortach, doskonalenie zawodowe kadr administracji państwowej, zwiększenie kompetencji kadr sektora publicznego, podniesienie potencjału administracji w obszarze istotnym dla realizacji Strategii Lizbońskiej, a także przygotowanie administracji do zarządzania finansami w aspekcie zadaniowym.
   
  W ramach projektu do realizacji przewidziano następujące działania:
  • Planowanie i wdrażanie budżetu zadaniowego w ujęciu rocznym i wieloletnim;
  • Wdrożenie nowych mechanizmów zarządzania finansami publicznymi, systemu monitoringu i ewaluacji zadań publicznych;
  • Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zadaniowym Budżetem Państwa;
  • Przeprowadzenie ewaluacji projektu.
   
  Projekt II – „Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012" - POKL.05.01.02-00-001/08
   
  Celem projektu jest wsparcie procesu doskonalenia metodologii w zakresie przygotowywania i wdrożenia budżetu zadaniowego w ujęciu rocznym i wieloletnim, planowania strategicznego oraz prac dotyczących wdrożenia nowych mechanizmów zarządzania finansami publicznymi. Przedmiotem projektu są prace koncepcyjne nad reformą finansów publicznych i budżetem zadaniowym, jego przygotowaniem i wdrożeniem, w szczególności poprzez wypracowanie odpowiedniej metodologii, zapewnienie i rozwój niezbędnych zasobów ludzkich, jak również dostarczenie narzędzi informatycznych, które wspomogą ten proces.
   
  Wsparciem objęte zostanie Ministerstwo Finansów oraz kilka instytucji uczestniczących w pracach koncepcyjnych i metodologicznych nad budżetem zadaniowym w sektorze publicznym, które w zakresie swoich kompetencji mają planowanie strategiczne, statystykę, audyt i kontrolę środków publicznych.
   
  Realizacja projektu doprowadzi do poprawy efektywności i skuteczności zarządzania finansami publicznymi poprzez opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji zadań publicznych opartego na wskaźnikach oraz przygotowanie narzędzi informatycznych wspomagających proces budżetowania zadaniowego.
   
  W ramach projektu do realizacji przewidziano następujące działania:
  • Doskonalenie metodologii w zakresie przygotowywania i wdrożenia budżetu zadaniowego w ujęciu rocznym i wieloletnim oraz planowania strategicznego;
  • Promocja i popularyzacja wiedzy na temat efektywnego zarządzania finansami publicznymi - budżetu zadaniowego;
  • Zapewnienie kompetentnej i efektywnej obsługi zadań realizowanych przez Ministerstwo Finansów w zakresie reformy finansów publicznych;
  • Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zadaniowym Budżetem Państwa;
  • Przeprowadzenie ewaluacji projektu.
  Zasady oraz zadania dotyczące wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) zostały określone w dokumencie „System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".
   
  Więcej informacji na temat Europejskiego Funduszu Społecznego można uzyskać na stronach:
   
   
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.09.2012 Data publikacji: 18.09.2012 15:04 Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2018 11:39
  Autor: Departament Reformy Finansów Publicznych Osoba publikująca: Krzysztof Piekart Osoba modyfikująca: Piotr Kotuła
  Rejestr zmian