«Powrót

Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2012-2015 oraz Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2012 r.

Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2012-2015 oraz Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2012 r.

Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2012-2015 oraz Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2012 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 maja 2013 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wraz z Informacją o przebiegu wykonania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2012-2015 oraz Informacją o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2012 r.

W Informacji o przebiegu wykonania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2012-2015, zaprezentowano m.in. syntetyczne informacje i dane dotyczące realizacji celów polityki fiskalnej państwa oraz sytuacji makroekonomicznej w 2012 r., a także informacje dotyczące budżetu państwa, budżetu środków europejskich, przychodów i rozchodów budżetu państwa, sektora finansów publicznych oraz państwowego długu publicznego w 2012 r. W załączniku do Informacji… zamieszczono dane dotyczące wykonania wydatków budżetowych w układzie 22 funkcji państwa wraz z opisem celów i mierników stopnia ich realizacji, co pozwala na analizę głównych kierunków wydatkowania środków publicznych oraz ich efektywności.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, a także planów finansowych państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych osób prawnych zaprezentowano natomiast w Informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2012 r. Dokument ten stanowi źródło rzetelnych, kompleksowych oraz uporządkowanych w ramach struktury funkcjonalnej informacji o poziomie oraz skuteczności i efektywności wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań państwa. Wzorem lat ubiegłych, Informacja… składa się z dwóch komplementarnych względem siebie części – opisu, w którym szczególny nacisk położono na komentarze dotyczące mierników stopnia realizacji celów, a także aneksu tabelarycznego, w którym zamieszczono uzupełniające i uszczegółowiające dane finansowo-efektywnościowe. O wzmocnionej wartości informacyjnej dokumentu świadczy również fakt, że po raz pierwszy został on opracowany w oparciu o obowiązujące od dnia 1 stycznia 2012 r. przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.

Obydwa dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w zakładce Finanse publiczne, w folderze Budżet zadaniowy/Sprawozdawczość.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 31.05.2013 Data publikacji: 31.05.2013 16:36 Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2013 16:58
Autor: Departament Reformy Finansów Publicznych Osoba publikująca: Krzysztof Piekart Osoba modyfikująca: Krzysztof Piekart
Rejestr zmian
«Powrót