«Powrót

Spotkanie z przedstawicielami Urzędów Wojewódzkich

Spotkanie z przedstawicielami Urzędów Wojewódzkich

Spotkanie z przedstawicielami Urzędów Wojewódzkich

 

W dniu 12 maja 2009 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Wojewodowie, Wicewojewodowie i Dyrektorzy Generalni Urzędów Wojewódzkich (lista w załączeniu). Spotkaniu przewodniczył Pan dr Piotr Perczyński, Koordynator krajowy budżetu zadaniowego. Przedmiotem spotkania było omówienie problematyki związanej z budżetem zadaniowym jako narzędziem wspomagającym Wojewodów w zarządzaniu Urzędem.
 
Podczas spotkania Pani dr Marta Postuła, Dyrektor Departamentu Reformy Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów, przedstawiła prezentację dotyczącą planowania zadaniowego w Polsce, w tym w szczególności zasad definiowania celów i doboru odpowiednich mierników. Ponadto zaprezentowano korzyści wynikające z wdrożenia i doskonalenia budżetu zadaniowego w powiązaniu z procesami i planami wieloletnimi, a także procentowy udział wydatków Województw w poszczególnych funkcjach państwa w 2009 r.
 
Podczas prezentacji odbywała się jednocześnie ożywiona dyskusja uczestnikówspotkania, stanowiąca tym samym okazję do wyrażenia własnych opinii, wymiany doświadczeń i problemów związanych z formułowaniem celów dla zadań i podzadań w poszczególnych Województwach. W konkluzji dyskusji podkreślono szczególną wagę i korzyści dla Województw wynikające z wdrożenia budżetu zadaniowego.
 
W trakcie spotkania poinformowano również o najbliższych celach i działaniach w zakresie prac nad budżetem zadaniowym. Przekazano informacje dotyczące postępów prac nad tworzeniem bazy mierników budżetu zadaniowego dla wybranych funkcji państwa oraz prac związanych z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010 (tzw. noty budżetowej). Dodatkowo zreferowano przebieg prac związanych z opracowaniem sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej na 2008 r. w układzie zadaniowym.

Pliki do pobrania

«Powrót