«Powrót

Szkolenia z budżetu zadaniowego w 2012 r.

Szkolenia z budżetu zadaniowego w 2012 r.

Szkolenia z budżetu zadaniowego w 2012 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w Ministerstwo Finansów w procedurze przetargu nieograniczonego dokonało wyłonienia Wykonawcy szkoleń w zakresie budżetowania zadaniowego dla administracji publicznej. Realizację tegorocznej edycji przedsięwzięcia edukacyjnego zaplanowano na okres czerwiec-lipiec 2012 r.
Szkolenia realizowane są w ramach projektu pn. Wdrażanie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012. Obecna edycja skierowana jest do pracowników komórek budżetowych i/lub finansowo-księgowych: dysponentów I, II i III stopnia, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240), uczestniczących w realizacji zadań związanych z wykonywaniem budżetu w układzie zadaniowym.
Program zajęć będzie obejmował wiedzę w zakresie sprawozdawczości i ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym. W szczególności zostaną poruszone zagadnienia takie jak: możliwe do zastosowania warianty ewidencji wydatków w układzie zadaniowym, zasady ewidencji i grupowania wydatków związanych z realizacją poszczególnych zadań, prawidłowego powiązania analityk paragrafów poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej z właściwymi działaniami podzadań klasyfikacji zadaniowej, rodzajów możliwych do zastosowania kluczy podziałowych oraz konstruowania kluczy podziałowych.
Do przekazania poszczególnym jednostkom szczegółowych informacji o programie zajęć i sposobie rekrutacji (z uwzględnieniem kryteriów naboru i zasad uczestnictwa w szkoleniach) został zobowiązany Wykonawca – firma COMBIDATA Poland sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Przypominamy ponadto, że z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, warunkiem udziału w szkoleniu jest prawidłowe wypełnienie i podpisanie „Deklaracji uczestnictwa w projekcie", „Oświadczenia uczestnika projektu" oraz kwestionariusza PEFS.
Ministerstwo Finansów dołoży wszelkich starań, aby szkolenia, podobnie jak w poprzednich latach, spełniły oczekiwania uczestników i cieszyły się dużym zainteresowaniem w całym kraju. M.in. z tą myślą zajęcia będą odbywały się w każdym z 16 miast wojewódzkich (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław), a Wykonawca został zobowiązany do zapewnienia zaplecza logistycznego o wysokim standardzie.
«Powrót