«Powrót

Szkolenia z budżetu zadaniowego w 2014 r.

Szkolenia z budżetu zadaniowego w 2014 r.

Szkolenia z budżetu zadaniowego w 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że niebawem rozpocznie się nabór uczestników do kolejnej edycji szkoleń w zakresie planowania w układzie zadaniowym, w ramach realizowanego przez Ministerstwo Finansów projektu pn. Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Tegoroczny cykl przewiduje organizację dwóch rodzajów (komponentów) szkoleń. Wykonawcą pierwszego z nich, pn. Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi jest wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego konsorcjum WYG International Sp. z o.o. oraz WYG PSBD Sp. z o.o. Szkolenia w ramach tego komponentu przeznaczone są dla pracowników państwowych jednostek budżetowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), którzy uczestniczą w realizacji zadań związanych z planowaniem budżetu w układzie zadaniowym, ale nie brali dotychczas udziału w szkoleniach organizowanych w ramach ww. projektu.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się m.in. z podstawowymi pojęciami, definicjami oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi budżetu zadaniowego, a także różnicami pomiędzy budżetem tradycyjnym a zadaniowym. Poznają również praktyczne aspekty organizacji procesu wdrażania i realizacji budżetu zadaniowego w jednostkach sektora finansów publicznych i dowiedzą się, jakimi zasadami należy się kierować, formułując cele i mierniki budżetu zadaniowego oraz sporządzając sprawozdania RB-BZ. Szkolenie będzie miało formę dwudniowych zajęć warsztatowych i będzie odbywało się w okresie czerwiec-wrzesień br. W każdym z wybranych miast wojewódzkich zostanie zorganizowana jedna grupa szkoleniowa (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Wrocław), natomiast w Warszawie zorganizowane zostaną trzy grupy. Każda z grup będzie liczyła maksymalnie 45 słuchaczy.

Szczegółowe informacje nt. realizowanego przedsięwzięcia (uwzględniające m.in. program zajęć, kryteria naboru i zasady uczestnictwa w szkoleniach) przekaże poszczególnym jednostkom sektora finansów publicznych ww. Wykonawca, który jest również odpowiedzialny za prawidłowy przebieg procesu rekrutacji uczestników, a w trakcie szkoleń – za zapewnienie materiałów dydaktycznych oraz zaplecza logistycznego. Do udziału w szkoleniu w pierwszej kolejności kwalifikowani będą pracownicy zatrudnieni w jednostkach kierowanych przez dysponentów części budżetowych, w drugiej zaś – pracownicy z pozostałych jednostek. Jednocześnie przypominamy, że z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, warunkiem udziału w zajęciach jest przesłanie Wykonawcy prawidłowo wypełnionego kompletu dokumentów zgłoszeniowych tj. formularza zgłoszeniowego, kwestionariusza PEFS oraz podpisanej przez uczestnika „Deklaracji uczestnictwa w projekcie" i „Oświadczenia uczestnika projektu".

Informacje o szkoleniach organizowanych w ramach Komponentu II, obejmującego tematy: Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych oraz Audyt procesu budżetowania w układzie zadaniowym, przekażemy Państwu już wkrótce. Pragniemy jednocześnie wyrazić nadzieję, że oferta szkoleniowa Ministerstwa Finansów w zakresie budżetu zadaniowego tak jak dotychczas będzie odpowiadała Państwa oczekiwaniom, a szkolenia spotkają się z pozytywnym odbiorem uczestników. 

«Powrót