«Powrót

Szósta edycja szkoleń w dziedzinie budżetu zadaniowego na półmetku

Szósta edycja szkoleń w dziedzinie budżetu zadaniowego na półmetku

Szósta edycja szkoleń w dziedzinie budżetu zadaniowego na półmetku

W ramach tegorocznego przedsięwzięcia edukacyjnego prowadzone są trzy rodzaje szkoleń realizowanych jako działanie projektu systemowego „Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – pierwsze pt. „Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi", drugie pt. „Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych" oraz kompleksowy kurs dla liderów budżetu zadaniowego.

Ostatniego dnia lipca br. zakończył się cykl szkoleń pt. „Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi", w których wzięli udział pracownicy państwowych jednostek budżetowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt. 14 ustawy o finansach publicznych, wykonujący zadania związane z planowaniem budżetu w układzie zadaniowym.

Każde z 28 jednodniowych spotkań było okazją do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi budżetu zadaniowego. Program obejmował m.in. omówienie jego struktury, zasad formułowania celów i mierników, a także roli komórek merytorycznych oraz księgowych w organizowaniu procesu planowania w układzie zadaniowym. Uczestnicy poznali także obowiązujące w Polsce regulacje prawne i wybrane doświadczenia innych krajów w tym zakresie. W okresie od 24 czerwca do 31 lipca przeszkolono łącznie 1021 osób.

Zebrane za pomocą ankiet ewaluacyjnych wyniki wskazały, że uczestnicy szkoleń dobrze ocenili jakość przeprowadzonych zajęć, a w szczególności wysokie kompetencje wykładowców oraz zastosowane przez nich metody szkoleniowe. Każde spotkanie kończyło się ożywioną dyskusją, podczas której prowadzący odpowiadali na pytania i wątpliwości uczestników oraz udzielali praktycznych rad bądź wskazówek.

W dalszym ciągu realizowane są dwa pozostałe rodzaje szkoleń. W dniu 26 września 2013 r. odbył się pierwszy egzamin, sprawdzający wiedzę uczestników szkolenia dla liderów, zdobytą w trakcie czterech, dotychczas zrealizowanych sesji kompleksowego kursu. Z informacji uzyskanych „na gorąco" od uczestników wynika, iż egzamin nie należał do łatwych – szczególnie w kontekście znacznej ilości wiedzy pozyskanej w trakcie zajęć. Niemniej jednak, jak podkreślali uczestnicy, nie obawiają się o wynik dzięki zarówno wysokiej efektywności kursu – osiągniętej m.in. poprzez odpowiedni dobór kadry dydaktycznej oraz zastosowane metody szkoleniowe, ale również dzięki wytężonej pracy własnej.

Warto przypomnieć, że w szkoleniu tym uczestniczą głównie reprezentanci kadry kierowniczej ministerstw i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wyznaczeni przez dyrektorów generalnych do pełnienia funkcji liderów w dziedzinie planowania w układzie zadaniowym w instytucjach, z którymi są związani zawodowo. Ponadto, osoby wchodzące w skład grupy szkoleniowej rekrutowano ze względu na odpowiednie predyspozycje – przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań związanych z budżetem zadaniowym, zainteresowanie dalszym pogłębianiem wiedzy dotyczącej tematyki nowego zarządzania publicznego w sektorze finansów publicznych, umiejętności analityczne, kreatywność, a także otwartość na proefektywnościowe inicjatywy związane z modernizacją sposobu zarządzania finansami publicznymi.

Podczas dotychczasowych sesji szczegółowo omówiono m.in. polski system finansów publicznych na tle innych krajów, stosowane reguły fiskalne, zobowiązania wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, teoretyczne i praktyczne metody nowoczesnego zarządzania publicznego (NPM), a także przeprowadzono w praktyczne warsztaty z wieloletniego planowania finansowego i prowadzenia przeglądów wydatkowych w sektorze publicznym. Uczestnicy wzięli również udział w treningu umiejętności interpersonalnych i metod edukacyjnych, pozwalających na sprawne i komunikatywne przekazywanie oraz popularyzację nabytej wiedzy i umiejętności w jednostkach sektora finansów publicznych.

Przed kursantami jeszcze trzy kolejne 3-dniowe zjazdy, w trakcie których poznają m.in. najnowsze rozwiązania w dziedzinie budżetu zadaniowego, systemu budżetowego oraz zagadnienia związane z organizacją procesu ewaluacji w politykach publicznych. Na ostatnim spotkaniu odbędzie się również kolejny egzamin. Uczestnicy, którzy uzyskają pomyślny wynik w obydwu egzaminach, otrzymają dyplom zaświadczający o ukończeniu szkolenia.

Ponadto, w okresie od dnia 24 czerwca do 15 listopada br., z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych (lipiec – sierpień) prowadzone są również szkolenia „Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych". Ich program obejmuje zagadnienia związane m.in. z rodzajami i znaczeniem badań ewaluacyjnych dla zarządzania finansami publicznymi, a także możliwością zastosowania informacji płynącej z prezentacyjnego budżetu zadaniowego do oceny sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych. 

Z uwagi na charakter zajęć (dwudniowe szkolenie realizowane w mniejszych grupach uczestników), również w tym przypadku zaplanowano weryfikację wiedzy uczestników. Każda grupa szkoleniowa przechodzi test wstępny i test końcowy, zawierający 20 pytań obejmujących omawiany na zajęciach materiał. Łącznie w ramach tego komponentu planuje się przeszkolenie ok. 1600 pracowników państwowych jednostek budżetowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt. 14 ustawy o finansach publicznych.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 27.09.2013 Data publikacji: 27.09.2013 08:43 Data ostatniej modyfikacji: 27.09.2013 08:57
Autor: Departament Reformy Finansów Publicznych Osoba publikująca: Krzysztof Piekart Osoba modyfikująca: Krzysztof Piekart
Rejestr zmian
«Powrót