«Powrót

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych"), Komisja Nadzoru Audytowego informuje jak poniżej.

 

  1. Komisja Nadzoru Audytowego jest Administratorem, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, e-mail: biuro.kna@mf.gov.pl (zwana dalej: „KNA").
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie KNA należy kontaktować się listownie lub drogą elektroniczną - adres korespondencyjny: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, adres e-mail: iod@mf.gov.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane są przez KNA w celu wykonywania zadań lub obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089 z późn. zm.), dalej: „ustawa", tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inni Administratorzy, o których mowa w ustawie.
  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia ww. celów.
  7. Osoby, których dane osobowe dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  8. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, iż przetwarzanie ich danych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  9. Podanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  10. Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie ani w formie profilowania. Przetwarzanie danych nie będzie wiązało się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 24.05.2018 Data publikacji: 24.05.2018 12:09 Data ostatniej modyfikacji: 23.07.2018 09:02
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Krzysztof Kuraś Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
Rejestr zmian
«Powrót