Skład Komisji i informacje ogólne

  Skład Komisji i informacje ogólne

  Skład Komisji i informacje ogólne

  Informacje ogólne

  Komisja Nadzoru Audytowego sprawuje nadzór publiczny nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, działalnością firm audytorskich, działalnością Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, działalnością firm audytorskich zatwierdzonych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej i wpisanych na listę na podstawie art. 58, w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nad działalnością jednostek audytorskich pochodzących z państwa trzeciego i wpisanych na listę na podstawie art. 205 ust. 1, w zakresie przewidzianym tą ustawą.

  Nadzór publiczny nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta został ustanowiony w Polsce w 2009 r. w wyniku implementacji dyrektywy 2006/43/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych dokonanej ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1000, z późn. zm.). Nowy system nadzoru zastąpił dotychczasowy nadzór o charakterze formalno-prawnym sprawowany przez Ministra Finansów. W dniu 21 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089). Ustanowienie nowej regulacji miało na celu transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień nowych przepisów prawa UE z zakresu audytu obejmujących dyrektywę 2014/56/UE zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz rozporządzenie 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.

  Komisja Nadzoru Audytowego jest kadencyjnym organem administracji publicznej, niezależnym w swoim działaniu, kolegialnym, finansowanym z budżetu państwa. Kadencja Komisji trwa 4 lata, obecna kadencja rozpoczęła się 2 lipca 2013 r.

  Zgodnie z art. 289 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komisja Nadzoru Audytowego utworzona na podstawie przepisów dotychczasowych staje się Komisją Nadzoru Audytowego w rozumieniu niniejszej ustawy. Osoby wchodzące w skład obecnej kadencji Komisji powołanej na podstawie przepisów ww. ustawy z dnia 7 maja 2009 r. zachowują funkcje do czasu powołania Komisji na podstawie art. 94 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje Komisję Nadzoru Audytowego na podstawie przepisów nowej ustawy, nie później niż w terminie 90 dni od dnia wejścia ustawy w życie.


  Status prawny

  Komisja Nadzoru Audytowego działa na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ( Dz. U. poz. 1089). Komisja jest właściwym organem w rozumieniu rozporządzenia nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (link otwiera nowe okno w innym serwisie), w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów.

   

  Komisji Nadzoru Finansowego zostały powierzone, na podstawie art. 89 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., zadania w zakresie nadzoru publicznego nad stosowaniem przez jednostki zainteresowania publicznego przepisów rozporządzenia nr 537/2014  dotyczących powoływania biegłych rewidentów lub firm audytorskich oraz dotyczące monitorowania przestrzegania przepisów w sprawie powoływania, składu i funkcjonowania komitetów audytu albo innych organów, w przypadku powierzenia im funkcji komitetu audytu.

   

  Misja

  Opierając się na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu, sprawdzonej metodologii i międzynarodowych standardach, Komisja Nadzoru Audytowego sprawuje niezależny nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych rewidentów.

  Komisja Nadzoru Audytowego dba o prawidłowe przeprowadzanie przez biegłych rewidentów badań sprawozdań finansowych w szczególności kluczowych jednostek gospodarczych.

   

  Wizja

  Komisja Nadzoru Audytowego koncentruje swoje działania na budowie zaufania do informacji finansowej.
  Działając w interesie publicznym Komisja Nadzoru Audytowego dąży do zapewnienia najwyższej jakości i rzetelności badań sprawozdań finansowych.
  W ten sposób Komisja Nadzoru Audytowego przyczynia się do ochrony interesów inwestorów, prawidłowości działalności kluczowych jednostek gospodarczych oraz bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
   

  Organizacja

  Komisja działa na posiedzeniach, które zwołuje i prowadzi Przewodniczący oraz w trybie obiegowym. Zgodnie z ustawą posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Obsługę merytoryczną, w tym w zakresie przeprowadzania kontroli, oraz administracyjno-biurową Komisji Nadzoru Audytowego zapewnia Ministerstwo Finansów (wyznaczone komórki organizacyjne Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów stanowiące Biuro KNA). 

   

  Skład
  W skład Komisji Nadzoru Audytowego III kadencji (w latach 2017 – 2021), od dnia 11 września 2017 r., wchodzą następujące osoby:

  • Przewodniczący - Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu, przedstawiciel Ministra Finansów (od 27 kwietnia 2018 r.)
  • Zastępca Przewodniczącego - Pani Ilona Pieczyńska-Czerny, przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego

  Członkowie:

  • Pani Joanna Dadacz, przedstawiciel Ministra Finansów
  • Pan Paweł Rudolf, przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego
  • Pan Tomasz Janik, przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości
  • Pan Jacek Gdański, przedstawiciel Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
  • Pan Radosław Ignatowski, przedstawiciel Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
  • Pan Piotr Kamiński, przedstawiciel organizacji pracodawców 
  • Pan Jacek Fotek, przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Obowiązki sekretarza Komisji wykonuje Pani Joanna Lorent.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.09.2012 Data publikacji: 06.09.2012 13:25 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2018 13:15
  Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
  Rejestr zmian