Przedmiot działalności

  Przedmiot działalności

  Przedmiot działalności

  Komisja Nadzoru Audytowego sprawuje (na podstawie art. 88 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym) nadzór publiczny nad:

  • wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta;
  • działalnością firm audytorskich;
  • działalnością Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, w tym w zakresie wpisu do rejestru i na listę;
  • działalnością firm audytorskich zatwierdzonych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej i wpisanych na listę na podstawie art. 58, w zakresie przewidzianym niniejszą ustawą (więcej w zakładce Współpraca międzynarodowa, Rejestracja);

  Na podstawie art. 90 ustawy do zadań Komisji Nadzoru Audytowego należy m.in.:

  • zatwierdzanie uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów  (PIBR) w przypadkach określonych w ustawie, w tym krajowych standardów rewizji finansowej,  krajowych standardów kontroli jakości, zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej, opłat związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym i innych regulacji z zakresu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów;
  • zatwierdzanie sporządzanych przez Krajową Komisję Nadzoru (organ PIBR) rocznych planów kontroli dotyczących przestrzegania przepisów prawa, procedur i standardów przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie w zakresie badań ustawowych jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego oraz usług objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu innych niż badanie ustawowe;
  • przeprowadzanie kontroli w firmach audytorskich w zakresie dotyczącym badań ustawowych jednostek zainteresowania publicznego, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy, a także kontroli tematycznych i kontroli doraźnych takich firm audytorskich;
  • prowadzenie postępowań wyjaśniających, dochodzeń dyscyplinarnych oraz występowanie jako oskarżyciel przed sądami w sprawach przewinień dyscyplinarnych popełnionych w związku z badaniem ustawowym jednostek zainteresowania publicznego;
  • zaskarżanie do sądu administracyjnego uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w przypadkach określonych w ustawie;
  • przeprowadzanie kontroli dokumentacji stanowiącej podstawę podjęcia przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwał dotyczących wpisu biegłych rewidentów do rejestru lub wpisu firm audytorskich na listę;
  • prowadzenie współpracy międzynarodowej, w tym w szczególności z Komisją Europejską oraz  organami nadzoru z innych państw Unii Europejskiej oraz państw trzecich, a także Komitetem Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA, ang. CEAOB), oraz europejskimi urzędami nadzoru;
  • monitorowanie rynku w zakresie usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie, w szczególności w zakresie, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia nr 537/2014;
  • przekazywanie do KEONA rocznej zbiorczej informacji dotyczącej kar nałożonych na biegłych rewidentów i firmy audytorskie oraz informowanie KEONA o nałożeniu kar, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 3, art. 183 ust. 1 pkt 3-6 oraz art. 193 ust. 1 pkt 2 (kary nakładane w postępowaniu dyscyplinarnym oraz kary administracyjne).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.09.2012 Data publikacji: 06.09.2012 13:16 Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2018 12:32
  Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
  Rejestr zmian