«Powrót

Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego w sprawie przekazywania rocznych sprawozdań przez nadzorowane firmy audytorskie oraz jednostki audytorskie pochodzące z państw trzecich

Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego w sprawie przekazywania rocznych sprawozdań przez nadzorowane firmy audytorskie oraz jednostki audytorskie pochodzące z państw trzecich

Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego w sprawie przekazywania rocznych sprawozdań przez nadzorowane firmy audytorskie oraz jednostki audytorskie pochodzące z państw trzecich

W dniu 20 grudnia 2018 r. Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), zwanej dalej: „ustawą", ustaliła:

 

1.wzór sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy dla firmy audytorskiej, która przeprowadziła badanie ustawowe sprawozdania finansowego jednostki zainteresowania publicznego (JZP) - formularz A;

2.wzór sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy dla firmy audytorskiej, która przeprowadziła obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim (spoza UE), której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej - formularz B;

3.wzór sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy dla firmy audytorskiej zatwierdzonej w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej i wpisanej na listę prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów (PIBR) na podstawie art. 58 ustawy, która przeprowadziła w Polsce badanie ustawowe sprawozdania finansowego jednostki - formularz C;

4.wzór sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy dla jednostki audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego wpisanej na listę prowadzoną przez KNA na podstawie art. 205 ust. 1 ustawy, która przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce - formularz D.

 

Sprawozdania, o których mowa w pkt. 1-4 przekazywane są do KNA w terminie do ostatniego dnia lutego następnego roku. Sprawozdania przekazywane są w formie papierowej z podpisem osoby upoważnionej oraz w formie elektronicznej na adres KNA.

 

Dla każdego przypadku określonego w pkt. 1-4 należy uzupełnić odrębnie formularze, które dostępne są na stronie internetowej KNA: www.kna.gov.pl w wersji elektronicznej w pliku Excel w zakładce Formularze.

 

Formularze pobrane ze strony internetowej KNA należy zapisać na własnym urządzeniu, uzupełnić i wysłać przesyłką w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku w formie podpisanego wydruku papierowego i w formie pliku elektronicznego (plik Excel) zapisanego na nośniku danych (np. na płycie CD) - na adres wskazany w formularzu, gdzie zawarte są także szczegółowe instrukcje.

 

Wyjaśnienia dodatkowe:

  •  sprawozdania za 2018 r. należy przekazać do KNA do 28 lutego 2019 r.;
  • aktualne formularze sprawozdań oraz wykaz JZP są opublikowane na stronie internetowej KNA;
  • identyfikując JZP należy posłużyć się definicją JZP zawartą w art. 2 pkt 9 ustawy. Prawidłowa identyfikacja JZP rzutuje w szczególności na zakres informacji przekazywanych przez firmą audytorską do KNA i/lub PIBR oraz na rozliczanie opłaty z tytułu nadzoru, a w konsekwencji na poddanie firmy audytorskiej nadzorowi KNA i/lub PIBR. Brak prawidłowej identyfikacji JZP przez firmę audytorską może wiązać się z konsekwencjami prawnymi określonymi w ustawie;
  • opublikowany wykaz JZP ma charakter pomocniczy. Jego publikacja nie zwalnia firmy audytorskiej z obowiązku prawidłowej identyfikacji czy jednostka, której świadczona była usługa spełniała definicję JZP. Wykaz JZP został sporządzony na podstawie danych z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wg stanu na 30 listopada 2018 r. Spełnienie kryteriów JZP zostało określone na podstawie danych wynikających ze sprawozdań finansowych sporządzonych za lata obrotowe kończące się w 2016 r. i 2017 r. i wykaz JZP dotyczy tego okresu. Umieszczenie danej jednostki w wykazie JZP nie oznacza, że spełniała/ spełnia ona definicję JZP dla okresów wcześniejszych lub późniejszych.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 27.12.2018 13:32 Data ostatniej modyfikacji: 28.12.2018 09:58
Autor: Krzysztof Kuraś Osoba publikująca: Krzysztof Kuraś Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
Rejestr zmian
«Powrót