«Powrót

Informacje dotyczące rejestracji jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich

Informacje dotyczące rejestracji jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich

Informacje dotyczące rejestracji jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich

Informacje dotyczące rejestracji jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich

Zgodnie z art. 204 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwanej dalej „ustawą", Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) prowadzi listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich.

Zgodnie z ustawą wpisem na listę prowadzoną przez KNA objęte są jednostki audytorskie pochodzące z państw trzecich, które zamierzają przeprowadzać lub przeprowadzają badanie sprawozdania finansowego spółki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce. 

Wymóg ten nie dotyczy przypadku, gdy badana spółka jest emitentem wyłącznie dłużnych papierów wartościowych, których wartość nominalna w euro na dzień emisji wynosi na jednostkę co najmniej 100.000 euro lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Przeliczenia na euro dokonuje się według średniego kursu, ustalonego przez Narodowy Bank Polski, na dzień emisji. 

Wpis na listę ma na celu poddanie jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich nadzorowi publicznemu w Polsce. 

Badanie sprawozdania finansowego sporządzone przez jednostkę audytorską pochodzącą z państwa trzeciego, która nie została wpisana na listę prowadzoną przez KNA, nie wywołuje skutków prawnych w Polsce.

  • Wpis na listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich

W celu dokonania wpisu wymagane będzie złożenie następujących dokumentów:

  1. Wypełniony wniosek o wpis na listę (plik doc 195 KB).
  2. Urzędowo poświadczony dokument potwierdzający wpis wnioskodawcy na listę jednostek audytorskich w państwie trzecim, wraz z tłumaczeniem na język polski.
  3. Urzędowo poświadczony dokument potwierdzający, iż większość członków zarządu wnioskodawcy spełnia wymagania dla biegłych rewidentów równoważne z wymaganiami w Polsce, wraz z tłumaczeniem na język polski.
  4. Urzędowo poświadczony dokument potwierdzający, iż biegły rewident pochodzący z państwa trzeciego, przeprowadzający w imieniu jednostki audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego badanie sprawozdania finansowego jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, spełnia wymagania równoważne z wymaganiami w Polsce, wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wymagane jest także przedstawienie dokumentów, wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzających, iż osoba składająca wniosek o wpis na listę jest upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy oraz, jeżeli wnioskodawca nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, konieczne jest wskazanie w kraju pełnomocnika do doręczeń. Tłumaczenia dokumentów powinny być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Do postępowania w sprawie wpisu na listę jednostek audytorskich pochodzacych z państw trzecich stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późń. zm.).

KNA dokona weryfikacji złożonych dokumentów, a w przypadku wątpliwości lub potrzeby uzyskania dalszych dowodów potwierdzających spełnienie warunków określonych w ustawie KNA może zwrócić się do wnioskodawcy albo do odpowiedniego organu nadzoru publicznego w państwie trzecim o wyjaśnienia, w tym przekazanie dalszych dowodów spełniania warunków.

KNA w drodze decyzji administracyjnej rozstrzygnie o wpisaniu wnioskodawcy na listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich prowadzoną przez KNA lub o odmowie rejestracji. Za wpis na listę wnioskodawca dokonuje wpłatę na rachunek budżetu państwa opłaty w wysokości 2000 zł.

  • Czasowe zniesienie wobec jednostek audytorskich pochodzących z niektórych państw trzecich i terytoriów trzecich obowiązku wpisu na listę jednostek audytorskich z państw trzecich

Czasowe zniesienie obowiązku wpisu dotyczy jednostek audytorskich pochodzących z wyznaczonej grupy państw trzecich - Bermudów, Egiptu, Kajmanów i Rosji. W celu skorzystania z tzw. okresu przejściowego wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

  1. Wypełniony formularz informacyjny (plik doc 176 KB).
  2. Urzędowo poświadczony dokument potwierdzający wpis wnioskodawcy na listę jednostek audytorskich w państwie trzecim, wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wymagane jest także przedstawienie dokumentów (przetłumaczonych na język polski) potwierdzających, iż osoba składająca formularz informacyjny jest upoważniona do reprezentowania firmy audytorskiej. Tłumaczenia dokumentów powinny być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej, Komisja Nadzoru Audytowego jest zobowiązana nie stosować wymogu dotyczącego wpisu na listę w odniesieniu do jednostek audytorskich pochodzących z wyznaczonej grupy państw trzecich, które przeprowadzają badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się w okresie od 2 lipca 2010 r. do 31 lipca 2018 r., spółek  zarejestrowanych w państwie trzecim lub terytorium trzecim, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce.

Mimo zastosowania wyłączenia z rejestracji jednostek audytorskich pochodzących z niektórych państw lub terytoriów trzecich, polski system nadzoru publicznego może wobec tych jednostek przeprowadzać dochodzenia i stosować sankcje.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 06.09.2012 Data publikacji: 06.09.2012 12:18 Data ostatniej modyfikacji: 31.08.2018 09:56
Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
Rejestr zmian
«Powrót