«Powrót

Lista jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich

Lista jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich

Lista jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich

Komisja Nadzoru Audytowego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Lista jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich

Numer wpisu

Pełna nazwa jednostki audytorskiej

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa jednostki audytorskiej

 

Adres siedziby jednostki audytorskiej

 

Forma organizacyjno-prawna

 

Nazwiska, imiona i adresy służbowe właścicieli lub wspólników, członków zarządu oraz członków organów nadzorczych

Nazwiska i imiona biegłych rewidentów zatrudnionych w jednostce audytorskiej lub z nią powiązanych jako wspólnicy lub w inny sposób, którzy zamierzają przeprowadzać lub przeprowadzają badanie sprawozdania finansowego jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, oraz numery w rejestrach nadane tym biegłym rewidentom przez organy rejestrujące z państw trzecich albo innych państw Unii Europejskiej oraz nazwy tych organów

 

Adresy oddziałów jednostki audytorskiej

 

Informacja o członkostwie w sieci oraz wykaz nazw i adresów firm audytorskich należących do sieci oraz podmiotów powiązanych z jednostką audytorską lub wskazanie miejsca, w którym informacje te są publicznie dostępne

Adres strony internetowej jednostki audytorskiej

 

Numer w rejestrze nadany jednostce audytorskiej przez organ rejestrujący z państwa trzeciego albo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej oraz nazwa tego organu

 

Nazwa spółki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, na rzecz której jednostka audytorska zamierza przeprowadzać lub przeprowadza badanie sprawozdania finansowego

 

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 13.05.2013 Data publikacji: 13.05.2013 14:23 Data ostatniej modyfikacji: 19.02.2019 09:09
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Agnieszka Dylewska Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
«Powrót