«Powrót

Nadzór nad firmami audytorskimi z innych państw UE oraz nad jednostkami audytorskimi pochodzącymi z państw trzecich

Nadzór nad firmami audytorskimi z innych państw UE oraz nad jednostkami audytorskimi pochodzącymi z państw trzecich

Nadzór nad firmami audytorskimi z innych państw UE oraz nad jednostkami audytorskimi pochodzącymi z państw trzecich

UE

Zgodnie z art. 203 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwanej dalej: „ustawą", firma audytorska zatwierdzona w innym niż Polska państwie UE i wpisana na listę PIBR na podstawie art. 58 ustawy podlega nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Audytowego (KNA) w zakresie zgodności przeprowadzanych w Polsce badań ustawowych z wymogami prawa polskiego.

Państwa trzecie (inne niż UE)

Zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwanej dalej „ustawą", zarejestrowane jednostki audytorskie pochodzące z państw trzecich podlegają nadzorowi sprawowanemu przez KNA.

Wyjątki od objęcia pełnym nadzorem, w tym przeprowadzenia kontroli w zarejestrowanych jednostkach audytorskich pochodzących z państw trzecich, wskazane są w art. 207 ust. 2 i art. 211 ustawy:

  • KNA może polegać na kontrolach przeprowadzanych przez właściwy organ innego państwa UE lub właściwy organ nadzoru z państwa trzeciego

KNA na podstawie art. 207 ust. 2 ustawy może zwolnić jednostkę audytorską pochodzącą z państwa trzeciego na czas określony z podlegania systemowi zapewnienia jakości obowiązującemu w Polsce, jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat podlegała kontroli przeprowadzonej przez właściwy organ innego państwa UE lub właściwy organ państwa trzeciego, którego system zapewnienia jakości został uznany za równoważny.

  • KNA może odstąpić od rejestracji jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich, a tym samym z poddawania ich nadzorowi

KNA na podstawie art. 211 ustawy może odstąpić na zasadzie wzajemności od obowiązku rejestracji jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich, których system nadzoru publicznego, system zapewnienia jakości oraz system dochodzeń i sankcji zostały uznane za równoważne.

Ww. ocena równoważności systemów w państwach trzecich dokonywana jest przez Komisję Europejską przy współudziale państw członkowskich UE. Więcej informacji w tym zakresie można zaleźć pod zakładką Współpraca międzynarodowa/Współpraca z państwami trzecimi.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 03.03.2015 Data publikacji: 03.03.2015 10:54 Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2017 10:46
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finanowej Osoba publikująca: Diana Strzeżysz Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
«Powrót