«Powrót

Współpraca w ramach Unii Europejskiej

Współpraca w ramach Unii Europejskiej

Współpraca w ramach Unii Europejskiej

Współpraca w ramach Unii Europejskiej

• Nowe przepisy prawa UE w zakresie ustawowych badań sprawozdań finansowych

W dniu 16 czerwca 2014 r. weszły w życie nowe przepisy prawa UE, tj.:

- dyrektywa 2014/56/WE zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE ws. ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, oraz

- rozporządzenie 537/2014 ws. szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.

Postanowienia dyrektywy, jak również niektóre przepisy rozporządzenia wymagają transpozycji do prawa krajowego. W przypadku rozporządzenia obowiązek jego bezpośredniego stosowania rozpoczął się od dnia 17 czerwca 2016 r.

Więcej o zmianach wprowadzanych ww. aktami prawnymi, które m.in. oznaczają potrzebę wzmocnienie krajowych organów nadzoru publicznego w państwach członkowskich UE, na stronie MF w zakładce Rewizja finansowa/Aktualności.

Więcej o zmianach wprowadzanych ww. aktami prawnymi także na stronie Komisji Europejskiej, w tym wyjaśnienia w formie pytań i odpowiedzi.

Więcej: Strona internetowa Komisji Europejskiej (link otwiera okno w innym serwisie)

• CEAOB

Na mocy art. 30 rozporządzenia UE nr 537/2014, powołany został w 2016 r. Komitet Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (ang. Committee of European Auditing Oversight Bodies - CEAOB). Komitet zastąpił Europejską Grupę Organów Nadzoru nad Biegłymi Rewidentami (ang. European Group of Auditors' Oversight Bodies - EGAOB) oraz przejął działania prowadzone w ramach Europejskiej Grupy Kontroli Badań (ang. European Audit Inspection Group - EAIG). Przekształcenie oznacza rozszerzenie współpracy na poziomie europejskim o działania koordynacyjne w zakresie nadzoru sprawowanego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Ze strony Polski członkiem CEAOB jest Komisja Nadzoru Audytowego.

Więcej: Strona internetowa CEAOB (link otwiera okno w innym serwisie)

• Przekazywanie informacji i dokumentów organom nadzoru publicznego w państwach UE

Biegły rewident lub firma audytorska nie mogą bezpośrednio przekazywać informacji, akt badania lub innych dokumentów właściwemu organowi nadzoru publicznego z państwa UE oraz europejskim urzędom nadzoru.

Każde przekazanie organowi nadzoru publicznego z państwa UE oraz europejskim urzędom nadzoru informacji i dokumentów będących w posiadaniu biegłych rewidentów lub firm audytorskich może być dokonywane tylko za pośrednictwem Komisji Nadzoru Audytowego.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 06.09.2012 Data publikacji: 06.09.2012 14:21 Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2018 13:23
Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
Rejestr zmian
«Powrót