«Powrót

Zasady sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za lata 2010-2013

Zasady sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za lata 2010-2013

Zasady sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za lata 2010-2013

W zakresie wydatków strukturalnych poniesionych w latach 2010-2013 przez jednostki sektora finansów publicznych obowiązują (w odróżnieniu od lat ubiegłych) dwa wzory sprawozdań Rb-WS, a mianowicie: Rb-WSa i Rb-WSb.

UWAGA: 

Sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb zostały przystosowane do edycji i wypełnienia zarówno:                           

a) w tys. zł - dla jednostek sporządzających sprawozdanie łączne, zbiorcze, skonsolidowane, 

b) w zł i gr - dla jednostek sporządzających sprawozdanie jednostkowe:

 - Rb-WSa - poprzez edycję wiersza (w tys. zł) w arkuszu sprawozdania

 - Rb-WSb - poprzez edycje nagłówka w arkuszu sprawozdania

Ponadto w sprawozdaniu Rb-WSb możliwa jest edycja (usuwanie wierszy) zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdania Rb-WS

Sprawozdanie Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego – sporządzane jest przez przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego, którzy wykazują wydatki zbiorcze, skonsolidowane obejmujące również wydatki przedstawione w sprawozdaniach jednostkowych przez:

1)  kierowników samorządowych jednostek budżetowych,

2)  kierowników samorządowych zakładów budżetowych,

3)  kierowników samorządowych instytucji kultury,

4)  kierowników samorządowych zakładów opieki zdrowotnej,

5)  kierowników innych samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw.

Sprawozdanie Rb-WSb w zakresie wydatków strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych sporządzają:

1) dysponenci główni środków budżetu państwa (w tym: organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały), którzy wykazują wydatki łączne i skonsolidowane obejmujące wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych oraz jednostek powołanych i nadzorowanych przez nie, w tym również państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i innych państwowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw,

2) agencje wykonawcze,

3) instytucje gospodarki budżetowej,

4) dysponenci państwowych funduszy celowych,

5) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

6) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,

7) uczelnie publiczne, które przekazują sprawozdanie do jednostki nadzorującej w celu sporządzenia przez nią sprawozdania łącznego i skonsolidowanego,

8) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne.

 

SYMBOLE TERYTORIALNE GUS

Nr GUS

Nazwa województwa

02

woj. dolnośląskie

04

woj. kujawsko-pomorskie

06

woj. lubelskie

08

woj. lubuskie

10

woj. łódzkie

12

woj. małopolskie

14

woj. mazowieckie

16

woj. opolskie

18

woj. podkarpackie

20

woj. podlaskie

22

woj. pomorskie

24

woj. śląskie

26

woj. świętokrzyskie

28

woj. warmińsko-mazurskie

30

woj. wielkopolskie

32

woj. zachodniopomorskie

 

Wszystkie jednostki zobowiązane do sporządzenia jednostkowych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb przekazują je w terminie do dnia 31 marca po upływie roku sprawozdawczego swojej właściwej jednostce nadrzędnej, która na podstawie swojego jednostkowego sprawozdania oraz otrzymanych sprawozdań jednostkowych - sporządzi sprawozdanie zbiorcze, łączne, skonsolidowane.  

Sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb  zbiorcze, łączne, skonsolidowane sporządzane za dany rok sprawozdawczy należy przesłać do Ministerstwa Finansów – w terminie do dnia 30 kwietnia po upływie roku sprawozdawczego w dwóch wersjach:

1) w wersji podpisanego dokumentu na adres: Ministerstwo Finansów, Departament Wspierania Polityk Gospodarczych, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa oraz

2)   w wersji elektronicznej na adres: rbws@mf.gov.pl

UWAGA:

1) Sprawozdań jednostkowych Rb-WSa i Rb-WSb nie należy przesyłać do Ministerstwa Finansów.

2) Sprawozdanie Rb-WSb łączne, skonsolidowane jest sporządzane przez dysponentów części budżetowych.

Dodatkowe ogólne uwagi dotyczące sporządzania i przekazywania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb

Ministerstwo Finansów uprzejmie zwraca również uwagę na często popełniane przez jednostki błędy formalne przy sporządzaniu i przesyłaniu sprawozdań Rb-WS, które w nowym systemie elektronicznego wpływu i rejestru mogą powodować nieprzyjęcie sprawozdania. W związku z powyższym szczególną uwagę należy zwrócić na:

-  wpisanie prawidłowego symbolu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego wg GUS lub symbolu klasyfikacji budżetowej dla jednostek posiadających ten symbol, ew. prawidłowe wpisanie nazwy jednostki w przypadku pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, które nie są wymienione w klasyfikacji budżetowej,

-  sporządzenia sprawozdania łącznego/zbiorczego, skonsolidowanego, przekazywanego do Ministerstwa Finansów w tysiącach złotych (pełnych), tj. bez przecinków i kwot po przecinkach,

-  nie wpisywaniu kwot wydatków w obszarze XVI. Rekompensata za podniesione koszty rozwoju regionów peryferyjnych, tj. w kodach 82, 83 i 84 – są to bowiem kategorie wydatków strukturalnych UE, które co do zasady nie dotyczą regionów Polski, a zostały w sprawozdaniu ujęte jedynie ze względów formalno-prawnych,

-  wpisywanie w tytule e-maila tekstu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Instrukcji - brak prawidłowego tytułu uniemożliwia systemowi prawidłowy podział na jednostki administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego,

-  dokładne wpisywanie roku, którego dotyczy dane sprawozdanie - ma to szczególne znaczenie przy sporządzaniu i przesyłaniu korekt sprawozdań za poprzednie lata sprawozdawcze, gdzie brak właściwej informacji (mylne albo pozostawione pole bez wpisu) uniemożliwia naniesienie korekty w elektronicznym systemie danych,

-  w przypadku, gdy jednostka nie poniosła wydatków, które można zakwalifikować jako wydatki strukturalne, należy sporządzić sprawozdanie „zerowe" i wysłać je odpowiednio jednostce nadrzędnej, a w przypadku jednostek obowiązanych do składania sprawozdań do Ministerstwa Finansów - do Ministerstwa Finansów.

Przepisy prawne i materiały pomocnicze do sporządzenia sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb:

1)  rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103)wydane na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Wzory sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb - stanowią odpowiednio załączniki nr 30 i nr 31 do rozporządzenia.

Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdania, w tym prawidłowego wypełnienia w celu przesłania wersji elektronicznej oraz samego sposobu przesyłania - zostały opisane w „Instrukcji sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych" - stanowiącej załącznik nr 40 do rozporządzenia.

2)  rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr  44, poz. 255). 

3) w celu ułatwienia jednostkom sektora finansów publicznych sporządzenia sprawozdania Rb-WS, zamieszcza się poniżej opracowany przez Ministerstwo Finansów materiał pomocniczy pn. „Przykłady typów projektów wg kodów klasyfikacji i obszarów tematycznych dla nowej klasyfikacji wydatków strukturalnych" – aktualizacja na dzień 14 luty 2011r.

Przypomnienie o obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań o poniesionych wydatkach strukturalnych przez jednostki sektora finansów publicznych

W związku z  występującymi przypadkami nieprzekazania w latach ubiegłych przez niektóre jednostki sektora finansów publicznych sprawozdań o poniesionych wydatkach strukturalnych, Ministerstwo Finansów uprzejmie zauważa, iż zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej - jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 11.09.2012 Data publikacji: 11.09.2012 08:58 Data ostatniej modyfikacji: 10.02.2016 14:17
Autor: Departament Wspierania Polityk Gospodarczych Osoba publikująca: Krzysztof Czerwonka Osoba modyfikująca: Adam Gochna
Rejestr zmian
«Powrót