«Powrót

Misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotycząca budżetu zadaniowego w Polsce

Misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotycząca budżetu zadaniowego w Polsce

Misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotycząca budżetu zadaniowego w Polsce

 

Z inicjatywy Ministerstwa Finansów w dniach 16 – 23 lutego 2009 roku odbywa się misja przedstawicieli Międzynarodowego Funduszu Walutowego (International Monetary Fund) na temat klasyfikacji zadaniowej oraz wskaźników mierzących stopień realizacji celów w oparciu o doświadczenia międzynarodowe w tym zakresie. 
 
W dniu 17 lutego br. w gmachu Ministerstwa Finansów miało miejsce seminarium naukowe z udziałem przedstawicieli Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz pracowników administracji publicznej. Spotkanie rozpoczęło się uroczystym wystąpieniem Pana dr Piotra Perczyńskiego, któremu Minister Finansów, jako Koordynatorowi krajowemu budżetu zadaniowego, powierzył prowadzenie prac metodologicznych, w ramach przekazanych mu upoważnień w tym zakresie.
 
Pierwszą część seminarium poprowadził  Pan Marc Robinson – Senior Economist IMF, który przedstawił prezentację nt. „Budżet zadaniowy, cele, rezultaty i programy". Podczas niniejszego wykładu została zaprezentowana m.in. idea i przesłanki wprowadzania budżetu zadaniowego, struktura zadaniowa na przykładzie innych krajów oraz sposób definiowania celów w budżecie zadaniowym. Następnie Pan Dr Michael di Francesco – NSW Treasury zapoznał uczestników seminarium z zasadami konstruowania wskaźników mierzących stopień realizacji celów w oparciu o dobre i złe praktyki zagraniczne.
 
W kolejnym punkcie spotkania wystąpiła Pani dr Marta Postuła – Dyrektor Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów, która przedstawiła działania jakie będą podjęte na rzecz dalszej reformy finansów publicznych w odniesieniu do budżetu zadaniowego, ze szczególnym uwzględnieniem nowych rozwiązań metodologicznych zaproponowanych w projekcie Rozporządzania Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010.
 
Warte podkreślenia jest to, iż przedstawione przez Panią Dyrektor propozycje zostały uznane przez uczestników seminarium za działania mające istotne znaczenie we wdrażaniu i rozwoju budżetu zadaniowego w Polsce.
«Powrót