«Powrót

Nowa publikacja dotycząca budżetu zadaniowego

Nowa publikacja dotycząca budżetu zadaniowego

Nowa publikacja dotycząca budżetu zadaniowego

 

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, o wydaniu nowej publikacji krajowej dotyczącej problematyki budżetu zadaniowego i wieloletniego planowania finansowego – Budżet zadaniowy w administracji publicznej. Praca ta, powstała w wyniku współpracy Ministerstwa Finansów z polskim oddziałem Fundacji Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej (EIPA) i jest uwieńczeniem projektu „Wdrażanie budżetowania zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych administracji publicznej", realizowanego i współfinansowanego w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, PO Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego.  Redaktorami naukowymi opracowania są: Dyrektor Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów Pani Dr Marta Postuła, a także Pan Dr Piotr Perczyński – Manager Projektu z ramienia EIPA.

          Autorami poszczególnych części są wybitni specjaliści i praktycy zajmujący się problematyką finansów publicznych: Pan Dr Marek Chrzanowski, Pan Prof. dr hab. Krzysztof Marczewski, Pan Dr Piotr Perczyński, Pan Mgr Andrzej Pogoda, Pani Dr Marta Postuła, Pan Prof. dr hab. Pan Witold M. Orłowski, Pan Prof. dr hab. Stanisław Owsiak, Pani Dr Katarzyna Stabryła. 

          Książka ma objętość 241 stron i składa się z pięciu rozdziałów, które dotyczą: wprowadzenia do problematyki budżetu zadaniowego i wieloletniego planowania strategicznego w procesie budżetowania, kwestii związanych z praktycznym zastosowaniem tych narzędzi w zarządzaniu finansami publicznymi, jak również zagadnień  dotyczących formułowania celów i mierników. Wyżej wymienione zagadnienia metodologiczne odniesiono w ostatnim rozdziale do dotychczasowych polskich doświadczeń w zakresie wdrażania budżetu zadaniowego. W ostatnim rozdziale zaprezentowano również - w zarysie – perspektywy dalszych prac nad budżetem zadaniowym w Polsce.

«Powrót