«Powrót

Działania Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w zakresie czynności rewizji finansowej wykonanych na rzecz GetBack S.A. w restrukturyzacji

Działania Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w zakresie czynności rewizji finansowej wykonanych na rzecz GetBack S.A. w restrukturyzacji

Działania Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w zakresie czynności rewizji finansowej wykonanych na rzecz GetBack S.A. w restrukturyzacji

W odniesieniu do podjętych i planowanych działań Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w zakresie czynności rewizji finansowej wykonanych na rzecz GetBack S.A. w restrukturyzacji (GetBack), KNA informuje:

KNA, w ramach kompetencji ustawowych, podejmuje działania nadzorcze w zakresie czynności rewizji finansowej wykonanych na rzecz GetBack, w związku z powziętymi informacjami o możliwych nieprawidłowościach przy badaniu ustawowym sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej GetBack.

KNA, w ramach wykonywanego nadzoru publicznego nad realizacją powyższych działań, współpracuje na bieżąco z Komisją Nadzoru Finansowego, która sprawuje nadzór publiczny nad jednostkami zainteresowania publicznego (JZP).

Obowiązujące od dnia 21 czerwca 2017 r. przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.; ustawa o biegłych rewidentach) koncentrują bezpośrednio właściwość KNA w obszarze ustawowych badań sprawozdań finansowych JZP, pozostawiając właściwość organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) w obszarze ustawowych badań sprawozdań finansowych nie-JZP oraz pozostałych czynności rewizji finansowej.

W kontekście powyższego należy mieć na uwadze, że GetBack stała się spółką giełdową, a tym samym JZP, dopiero w II kwartale 2017 r. Oznacza to, że KNA ma umocowanie prawne do przeprowadzenia kontroli ustawowych badań sprawozdań finansowych GetBack za 2017 rok. W odniesieniu do ustawowych badań sprawozdań finansowych za 2016 rok i za lata wcześniejsze oraz pozostałych czynności rewizji finansowej, wykonanych na rzecz GetBack zarówno w roku 2017 jak i w latach wcześniejszych, organem właściwym do przeprowadzenia kontroli jest organ PIBR - Krajowa Komisja Nadzoru.

KNA, w ramach sprawowanego nadzoru publicznego nad realizacją powyższych działań:

  •  uruchomiła proces kontrolny w odniesieniu do ustawowych badań sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej GetBack za 2017 rok, jako jednostki będącej JZP,
  • zleciła przeprowadzenie kontroli przez Krajową Komisję Nadzoru, ustawowych badań sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej GetBack za 2016 rok i lata wcześniejsze, jako jednostki niebędącej JZP, przy udziale obserwatorów KNA.

Jednocześnie KNA informuje, że przekazanie informacji o konkretnych operacyjnych działaniach KNA w odniesieniu do wykonanych czynności rewizji finansowej na rzecz GetBack stanowiłoby naruszenie zachowania tajemnicy, do czego obliguje KNA art. 95 ustawy o biegłych rewidentach.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 06.09.2018 08:42 Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2018 08:43
Autor: Krzysztof Kuraś Osoba publikująca: Krzysztof Kuraś Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
Rejestr zmian
«Powrót