«Powrót

Informacja w sprawie realizacji obowiązków dotyczących wnoszenia w 2018 r. opłat z tytułu nadzoru do budżetu państwa

Informacja w sprawie realizacji obowiązków dotyczących wnoszenia w 2018 r. opłat z tytułu nadzoru do budżetu państwa

Informacja w sprawie realizacji obowiązków dotyczących wnoszenia w 2018 r. opłat z tytułu nadzoru do budżetu państwa

Przypominamy o obowiązku wniesienia przez firmy audytorskie - w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego - opłaty z tytułu nadzoru do dnia 30 września 2018 r.
Firmy audytorskie osiągające przychód z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego, do dnia 30 września 2018 r.*:

 • wnoszą zaliczkę na poczet opłat należnych za 2018 r. tytułem: „opłata za nadzór 2018"

Nazwa banku:

Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Warszawie
Plac Powstańców Warszawy 4
00 – 950 Warszawa

Nazwa posiadacza rachunku:

Ministerstwo Finansów
Departament Finansów i Księgowości
Numer rachunku bankowego:
10 1010 1010 0038 2522 3100 0000

 • przekazują do Komisji Nadzoru Audytowego informację o prognozowanych przychodach na 2018 r. oraz na 2019 r. (wzór informacji stanowi załącznik nr 1)

Wysokość wnoszonej zaliczki stanowi równowartość iloczynu stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych na 2018 r. (tj. 3,80%**) oraz prognozowanych przychodów firmy audytorskiej na 2018 r., jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2017 r. (tj. 854 zł).

Do końca lutego 2019 r. ww. firmy audytorskie składają roczne rozliczenie opłat należnych za 2018 r. Wzór rozliczenia został określony w rozporządzeniu (wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 2).

Ponadto przypominamy, że firma audytorska jest obowiązana wnieść opłatę z tytułu nadzoru za dany rok kalendarzowy z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostkach innych niż jednostki zainteresowania publicznego. Opłata stanowi przychód Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

 

Podstawa prawna: art. 55 i 56 ustawy z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089, z późn. zm.).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2055).

** Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego na rok 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 1108)

*** Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. (M.P. z 2018 r. poz. 187), wyniosło 4271,51 zł ( link otwiera okno w innym serwisie) 

 

Dodatkowe wyjaśnienia


Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez Ministerstwo Finansów wyliczając opłatę z tytułu nadzoru należy mieć na uwadze poniższe:

 1. Przychody firm audytorskich, które  stanowią podstawę naliczania opłat z tytułu nadzoru
  Podstawą kalkulacji opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089, z późn. zm.), dalej „ustawa o biegłych rewidentach" są przychody z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego osiągnięte w danym roku kalendarzowym, za który uiszczane są opłaty z tytułu nadzoru, przez firmę audytorską będącą stroną umowy o przeprowadzenie takich czynności, zawartej pomiędzy taką firmą audytorską a jednostką gospodarczą zlecającą ich wykonanie.
  Do ww. przychodów z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej należy zaliczyć wynagrodzenie za usługę (określone w umowie), które może zostać wyliczone z uwzględnieniem szacowanych kosztów bezpośrednio związanych z realizacją umowy, takich jak koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia zespołu zaangażowanego do wykonania usługi oraz koszty przesyłek i tłumaczeń. Jeśli wartość kosztów bezpośrednio związanych z realizacją umowy, nie zostanie ujęta w cenie usługi, określonej w umowie, powinna być ona pomimo to uwzględniona w podstawie wyliczenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru.
  W związku z powyższym każda firma audytorska, która w wynagrodzeniu za badanie (lub inne czynności rewizji finansowej) nie ujmuje marży na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją usługi, powinna tak prowadzić ewidencję księgową, aby pozwalała ona na łatwą identyfikację wartości kosztów refakturowanych na klientów w celu odpowiedniego ujęcia w podstawie wyliczenia opłaty z tytułu nadzoru.
  Podwykonawcy, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach lub firmy audytorskie wykonujące na zlecenie innej firmy audytorskiej (w całości lub tylko niektóre) czynności rewizji finansowej inne niż badanie nie uiszczają opłaty z tytułu nadzoru od przychodów osiągniętych z tytułu wykonywania usług powierzonych im do realizacji przez inne firmy audytorskie. Opłaty te uiszczane są przez firmy audytorskie ponoszące ostateczną odpowiedzialność za realizację zlecenia, będące bezpośrednią stroną umowy z klientem zlecającym ich wykonanie.
  Jednakże, zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy o biegłych rewidentach, w celu właściwej realizacji przez Krajową Komisję Nadzoru lub Komisję Nadzoru Audytowego, przysługujących im uprawnień kontrolnych, o których mowa odpowiednio w art. 36-39, art. 41, art. 106 i art. 124 ustawy o biegłych rewidentach, w zakresie wykonywanych w związku z badaniem czynności na rzecz firmy audytorskiej oraz sporządzanych w związku z tymi czynnościami dokumentów – firmy audytorskie będące podwykonawcami lub wykonujące czynności na zlecenie innej firmy audytorskiej oraz firmy audytorskie bezpośrednio odpowiedzialne za realizację zleceń wobec ich klientów, powinny tak prowadzić ewidencję księgową, aby pozwalała ona na łatwą identyfikację wartości przychodów/wynagrodzeń osiągniętych/wypłaconych (z uwzględnieniem kosztów refakturowanych) w celu odpowiedniego ujęcia przychodów w podstawie wyliczenia opłaty z tytułu nadzoru.
 2. Subfundusze jako JZP
  W myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach, subfundusze będące organizacyjnie wyodrębnioną częścią funduszy inwestycyjnych nie mają statusu jednostek zainteresowania publicznego (JZP). Status JZP zgodnie z przepisami ustawy o biegłych rewidentach posiadają natomiast fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz publiczne fundusze inwestycyjne zamknięte w rozumieniu nadanym ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018r., poz. 56), dalej „ustawa o funduszach", w ramach których ww. subfundusze mogą być wydzielane.
  Należy zauważyć, że zgodnie z przepisami art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395, z późn. zm.) oraz przepisami § 39 i 40 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 Nr 249, poz. 1859), w przypadku wyodrębnienia subfunduszy w ramach danego funduszu inwestycyjnego badaniu ustawowemu podlegają nie tylko roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych, ale również roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy. Biegły rewident, aby wydać sprawozdanie z badania rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami musi dokonać również badania rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy i wydać także sprawozdania z ich badania. Jednakże biegły rewident wydając opinię o badanym rocznym połączonym sprawozdaniu finansowym funduszu z wydzielonymi subfunduszami potwierdza w sprawozdaniu z jego badania, iż takie badane sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych subfunduszy.
  Powyższe oznacza, że badania rocznych jednostkowych sprawozdań subfunduszy wykonywane są w związku z koniecznością przeprowadzenia badania ustawowego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, i są badaniami spełniającymi definicję czynności rewizji finansowej, zawartą w art. 2 pkt 7 ustawy o biegłych rewidentach, wykonanymi na rzecz jednostki zainteresowania publicznego jakimi są fundusze inwestycyjne wymienione w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy o biegłych rewidentach.
  Z uwagi na powyższe, badania ustawowe i przeglądy sprawozdań finansowych subfunduszy należy traktować jako czynności rewizji finansowej świadczone na rzecz jednostki zainteresowania publicznego, i w związku z powyższym informacje o nich powinny być prezentowane w sprawozdaniu z przejrzystości oraz w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach jako usługa rewizji finansowej wykonana w jednostkach zainteresowania publicznego. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku ww. sprawozdawczości firm audytorskich świadczących usługi rewizji finansowej na rzecz jednostek zainteresowania publicznego, przychody z tytułu ww. usług, tj. przychody z tytułu badania ustawowego rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy powinny być uwzględniane w podstawie opłaty uiszczanej przez firmy audytorskie na podstawie art. 55 ustawy o biegłych rewidentach.
  Dodatkowo należy zauważyć, że niezakwalifikowanie subfunduszy w rozumieniu ustawy o funduszach do kategorii jednostek zainteresowania publicznego w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach nie oznacza, iż automatycznie należy uznać je za jednostki inne niż jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów np. art. 36, 51, 52 czy też 56 ustawy o biegłych rewidentach. Usługa badania rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy i przychody osiągane przez firmy audytorskie z tego tytułu są bowiem odpowiednio usługami świadczonymi na rzecz JZP i przychodami uzyskanymi z tytułu wykonania określonych usług rewizji finansowej w JZP (tj. funduszy inwestycyjnych), a nie zaś jednostek innych niż JZP.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 14.06.2018 Data publikacji: 14.06.2018 12:26 Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2018 08:45
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
«Powrót